poradenství v oblasti řízení nákladů a výkonnosti

1. Optimalizace kalkulačního systému firmy

Klíčovým předmětem činnosti společnosti OPTIMICON jsou projekty zaměřené na implementaci moderních manažerských nástrojů pro nákladové řízení a kalkulace, procesní řízení, výrobní a distribuční systémy a řadu jiných.

Návrh kalkulačního systému
Kalkulace nákladů patří k nejdůležitějším nástrojům nákladového řízení. Správná kalkulace dokáže vyčíslit skutečné náklady na podnikové výkony a dát řídícím pracovníkům do rukou informace o struktuře těchto nákladů a tvoří podporu pro rozhodování. Řada firem dnes používá nepřesné a nevyhovující kalkulace, které mohou vést až k nesprávným manažerským rozhodnutím.
Na základě zkušeností z našich realizovaných projektů nabízíme provedení analýzy současného kalkulačního systému, identifikace jeho nedostatků a návrh nového kalkulačního systému zohledňujícího moderní trendy v podnikovém řízení. V rámci těchto aktivit jsme schopni nabídnout:

 • Návrh struktury kalkulačního vzorce
 • Napojení kalkulace na zdroje dat a odpovědnostní strukturu
 • Kalkulace režijních přirážek a sazeb pro jednotlivé útvary
 • Vytvoření systémů kalkulací pro různé uživatele atd.

Activity-BasedCosting and Management
Společnost OPTIMICON má několikaleté zkušenosti s aplikacemi procesního řízení nákladů metodouActivity-BasedCosting and Management (ABC/M). Metoda ABC/M eliminuje nedostatky tradičních kalkulačních a nákladových metod, které svým nesprávným přiřazováním nákladů výkonům, způsobují významné nepřesnosti v kalkulovaných nákladech a způsobují chybná manažerská rozhodnutí.
ABC/M je sofistikovaná metoda pro nákladové kalkulace a řízení, která mapuje náklady podnikových procesů a jejich přesným rozkladem na aktivity, přiřazuje náklady výkonům dle jejich skutečné příčinné souvislosti.

Uživatelé ABC/M získají celou řadu unikátních informací:

 • ABC/M podává informace o přesné výši nákladů na jednotlivé produkty, služby, zákazníky, regiony, distribuční kanály, dodavatele apod.
 • ABC je metodologie, která měří náklady a výkonnost nákladových objektů (produktů a zákazníků), aktivit (činností) a zdrojů.
 • ABC vytváří přesné a strukturované modely toku nákladů v organizaci na základě níž lze identifikovat příčiny vzniku nákladů a odhalit neefektivně vynakládané náklady.

Systémy strategického řízení nákladů
Využíváme a aplikujeme systémy kalkulací ve strategickém řízení nákladů, které umožňují cílené ovlivňování nákladů a řízení náklad v životním cyklu produktu. Aplikace těchto nástrojů umožňuje zajistit návratnost vynaložených zdrojů z dlouhodobého hlediska. Jedná se o kalkulace:

 • Target costing – nebo-li kalkulace cílových nákladů patří k metodám strategického manažerského účetnictví. Využívá se u výroby složitějších výrobků, které vyžadují značné investice do výzkumu, vývoje, konstrukce a přípravy výroby. Hlavním cílem metody je přezkoumat veškeré možnosti snížení ceny produktu v rámci předvýrobní fáze. Výchozím bodem kalkulace je tzv. cílová cena od které se odvíjí stanovení cílových (maximálně přípustných) nákladů. Veškeré aktivity v rámci kalkulace cílových nákladů poté směřují k cíleným krokům umožňujících snížit náklady finálního produktu.
 • Life cycle costing – kalkulace životního cyklu výrobku je dalším z nástrojů strategického manažerského účetnictví. Náklady spojené s produkte, nevznikají pouze ve výrobní fázi, ale také v předvýrobních a povýrobních etapách. Cílem kalkulace je pak analyzovat veškeré náklady spojené s produktem a promítnout je do kalkulace finálního produktu. Cílem metody je také analyzovat vliv dlouhodobých faktorů na rentabilitu produkce. KŽC je schopna obsáhnout veškeré náklady, které jsou s určitým výrobkem v průběhu jeho života spojeny. Jde např. o náklady na výzkum a vývoj, design a konstrukci výrobku, testování výrobku, uvedení na trh a také náklady spojené s ukončením produkce výrobku KŽC respektuje veškeré aspekty, které mohou náklady a výnosy spojené s produkcí výrobku ovlivnit, jako je např. změna ceny, změny směnných kurzů, změna cen vstupů apod.

2. Plánování, rozpočetnictví a měření výkonnosti

Dalším klíčovým předmětem činnosti firmy jsou projekty zaměřené na aplikaci systémů plánování, rozpočetnictví a měření výkonnosti. V rámci této oblasti jsme Vám schopni nabídnout:

Návrh a optimalizaci střediskové a odpovědnostní struktury firmy
Struktura nákladových a výnosových středisek firmy by měla odpovídat moderním potřebám manažerů. Struktura středisek by měla být navázána na kalkulaci nákladů a umožňovat útvarové odpovědnostní řízení. Řada firemních struktur dnes vychází z překonaného funkčního členění a neplní správné funkce. Aplikace správného systému střediskového účetnictví je významným nástrojem řízení nákladů firmy.

Aplikace systémů plánování a rozpočetnictví
Na základě našich zkušeností jsme schopni navrhnout optimální systém plánování a rozpočetnictví, který přinese nové možnosti kontroly a snižování nákladů, koordinace podnikových funkcí a motivaci řídících pracovníků. V rámci moderních přístupů k rozpočetnictví využíváme systémů:

 • Zero-BasedBudgeting (rozpočet s nulovým základem) – sloužící k přezkoumání nákladů režijních pracovišť a jejich cílenému snižování
 • BeyondBudgeting – vytvoření pružných rozpočtů s definovanými ukazateli výkonnosti
 • Activity-BasedBudgeting – rozpočtování podle aktivit pro uživatele ABC kalkulací

Systémy měření výkonnosti
Vytvoření systému KPI (Key Performance Indicators) pro efektivní řízení výkonu organizace a včasné varovaní před negativními trendy

zápatí
           homepage | o nás | produkty a služby | reference | kontakt |

           OPTIMICON logo
           OPTIMICON, s. r. o.
, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín

           © 2012-2018 Všechna práva vyhrazena HodaDesign | www.hoda.cz
           Search powered by Google™.