Účetnictví online

Ekonomické poradenství

Vnitropodnikové a odpovědnostní účetnictví

Návrh a optimalizaci střediskové a odpovědnostní struktury firmy
Struktura nákladových a výnosových středisek firmy by měla odpovídat moderním potřebám manažerů. Struktura středisek by měla být navázána na kalkulaci nákladů a umožňovat útvarové odpovědnostní řízení. Řada firemních struktur dnes vychází z překonaného funkčního členění a neplní správné funkce. Aplikace správného systému střediskového účetnictví je významným nástrojem řízení nákladů firmy.

Kalkulační systém

Návrh kalkulačního systému
Kalkulace nákladů patří k nejdůležitějším nástrojům nákladového řízení. Správná kalkulace dokáže vyčíslit skutečné náklady na podnikové výkony a dát řídícím pracovníkům do rukou informace o struktuře těchto nákladů a tvoří podporu pro rozhodování. Řada firem dnes používá nepřesné a nevyhovující kalkulace, které mohou vést až k nesprávným manažerským rozhodnutím.
Na základě zkušeností z našich realizovaných projektů nabízíme provedení analýzy současného kalkulačního systému, identifikace jeho nedostatků a návrh nového kalkulačního systému zohledňujícího moderní trendy v podnikovém řízení. V rámci těchto aktivit jsme schopni nabídnout:

 • Návrh struktury kalkulačního vzorce
 • Napojení kalkulace na zdroje dat a odpovědnostní strukturu
 • Kalkulace režijních přirážek a sazeb pro jednotlivé útvary
 • Vytvoření systémů kalkulací pro různé uživatele atd.
 • Moderní kalkulace Activity-Based Costing

Aplikace systémů plánování a rozpočetnictví

Na základě našich zkušeností jsme schopni navrhnout optimální systém plánování a rozpočetnictví, který přinese nové možnosti kontroly a snižování nákladů, koordinace podnikových funkcí a motivaci řídících pracovníků. V rámci moderních přístupů k rozpočetnictví využíváme systémů:

 • Zero-BasedBudgeting (rozpočet s nulovým základem) – sloužící k přezkoumání nákladů režijních pracovišť a jejich cílenému snižování
 • BeyondBudgeting – vytvoření pružných rozpočtů s definovanými ukazateli výkonnosti
 • Activity-BasedBudgeting – rozpočtování podle aktivit pro uživatele ABC kalkulací

Systémy měření výkonnosti

Vytvoření systému KPI (Key Performance Indicators) pro efektivní řízení výkonu organizace a včasné varování před negativními trendy

JAK PRACUJEME:

 • Organizace průběhu a realizace projektu vychází z formulovaných požadavků zadavatele
 • Zapojení odpovědných pracovníků do průběhu realizace projektu
 • Respektování pracovních priorit zaměstnanců
 • Týmové řešení zjištěných problémů nebo nedostatků
 • Realizace projektu je založena na řízených konzultacích s odpovědnými pracovníky, dále na průzkumu veškeré příslušné dokumentace, která s výkonem aktivit souvisí.
 • Samotné zpracování výstupů projektu probíhá mimo podnik.